... Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №2
Постановка проблеми. Завдяки новим технологіям, здатність органів державного управління ефективно реагувати на виклики суспільства та швидко пристосовуватися до змін у суспільних відносинах, можливість якісно регулювати усі питання у сфері публічного адміністрування значно зростає. З цим і пов'язаний значний інтерес щодо використання Інтернету та інших інформаційно-комунікаційних технологій у сферах, які коригують взаємовідносини між громадянином та державою. У контексті цих, відносно нових для нашої країни, питань і постають такі важливі поняття як електронне урядування та електронна демократія. Необхідно максимально детально осмислити сутність цих понять, а також роль технологій у державному управлінні, що допоможе швидше реалізувати запровадження усіх інноваційних процесів у нашій державі та перевести відносини між українським суспільством та Україною на якісно новий рівень.
Метою є аналіз понять електронної демократії та електронного урядування, їх актуальність та ефективність у сфері державного управління, визначення можливості українських органів влади імплементувати їх для полегшення процедур публічного адміністрування. Дослідити ефективність інформаційно-комунікаційних технологій, що активно використовуються у багатьох країнах Європи, зокрема в Естонії та Латвії.
Стан дослідження. Відносно нові явища та поняття, що можуть докорінно змінити систему функціонування діяльності органів державного управління, закономірно, стали предметом досліджень багатьох іноземних та вітчизняних науковців та журналістів. Можна виділити таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Р. Катц, М. Кітсинг, Х. Гібера, Й. Масуда, О. Баранова, О. Дубас, К. Линьов, І. Колесніченко та інші.
Виклад матеріалу. У сучасній науці є досить багато різних визначень поняття електронного «уряду» та «електронного урядування», оскільки існує декілька варіантів інтерпретації основних ознак цих явищ. В загальному, науковці визначають «електронний уряд» як організацію державного управління на основі електронних засобів оброблення, передачі та розповсюдження інформації. Електронний уряд надає послуги державних органів всіх гілок влади різним категоріям громадян (пенсіонерам, робітникам, бізнесменам, державним службовцям тощо) електронними засобами, інформує їх тими ж засобами про роботу державних органів [1]. Відповідно, електронне урядування - це спосіб організації державної влади, з використанням ІКТ для максимального виконання органами публічного управління своїх функцій (електронний уряд є одним із основних складових системи електронного урядування) [2].
Електронне урядування складається з трьох основоположних елементів: взаємовідносини держави з бізнесом, взаємовідносини держави та громадянина та взаємодії органів влади з іншими урядовими відомствами. Перший елемент (взаємодія з бізнесом) є надзвичайно важливим, адже при побудові ефективного зв’язку органів управління та бізнес структур, можливе позитивне сприяння розвитку державної економіки. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології у цій сфері, рівень прозорості та спрощення реалізації певних дій буде значно зростати, каталізуючи утворення максимально сприятливих умов для створення та розвитку бізнесу [2]. Зокрема, враховуючи досвід іноземних держав(наприклад, Австралії, де 75 % декларацій про доходи надходять в електронній формі), можна стверджувати , що подання подібних документів та іншої інформації про податки в он-лайн режимі значно спрощує цю процедуру та дозволяє уникнути бюрократизації процесу [3]. За допомогою Інтернету можна отримувати, практично, будь-які довідки, подавати документи на реєстрацію підприємств та товариств. Така система спрощення сприяє збільшенню ініціативи з боку підприємців, дозволяє зменшити рівень корупції та забезпечує більш ефективний контроль за діяльністю бізнесменів.
Другим елементом електронного урядування є взаємовідносини різнорівневих органів влади між собою. Запровадження комп'ютерних технологій для підвищення рівню комунікацій між різними структурами державних органів стало невід'ємною частиною їхнього функціювання в багатьох країнах. Використання ІКТ дозволяє більш оперативно координувати дії та швидко вирішувати завдання, змінювати та коригувати плани діяльності, збільшувати якість надання адміністративних послуг, а також створювати прозорий інформативний простір для громадян і бізнесменів. Важливо розуміти, що для імплементації таких процесів необхідне потужне програмне забезпечення, тобто, створення сучасної системи бази даних та комунікації. Безперечно, це вимагає перенесення значної частини інформації з паперових джерел в он-лайн режим. Показовим є досвід, зокрема, Естонії, де інформаційно-аналітична система органів виконавчої влади дозволяє вільно обмінюватися електронними документами і, навіть, голосувати, використовуючи Інтернет. До того ж, створення подібної системи, яку почали впроваджувати наприкінці 2000 року, повністю окупилося через 14 місяців [4, с. 25-39].
Третім важливим елементом електронного урядування є взаємодія уряду та громадян. Безумовно, людина та громадянин у більшості країнах світу вважаються найбільшою цінністю у державі, а всі владні дії спрямовані на впровадження принципу гуманізму в усі структури суспільного життя. Відповідно, забезпечення прозорого та вільного доступу до реалізації адміністративних послуг є пріоритетом для багатьох країн, безперечно, і для України. Впровадження технологій в постійний діалог між органами влади та громадянами країни забезпечує ряд позитивних змін. Наприклад, це надає можливість створити «точку доступу» для усіх громадян, де вони зможуть в будь-який момент свого часу реалізувати власні права, отримати необхідні їм адміністративні послуги. До прикладу, для отримання паспорта, земельного акту, довідки буде достатньо правильно ввести свої дані та подати усі необхідні документи в інформаційну систему відповідного органу, уникаючи високого рівню бюрократії. 
  Варто зазначити, що в Канаді 3 2005 року існує інформаційно-аналітична система «Уряд у режимі он-лайн», що надає можливість громадянам з дому оплачувати комунальні послуги, реєструвати акти громадянського статусу, реєструвати транспортні засоби та користуватися іншими популярними послугами [4, с. 41-54]. Подібні можливості надаються системами в Естонії, Литві та Латвії [4]. А у США, як приклад взаємодії суспільства з державою за допомогою технологій, є проведення перепису населення повністю в он-лайн режимі[4, с. 131-145]. Отже, електронне урядування, відповідно до досвіду інших держав − надзвичайно ефективний та прогресивний спосіб реалізації державної влади в різних сферах.
  Електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій [5]. Електронна демократія напряму залежить від розвиненості електронного урядування у державі, оскільки урядування існує для того, щоб забезпечити розвиток інформаційного суспільства та створити умови для прозорого та відкритого волевиявлення громадян, а також пришвидшити виникнення ефективних взаємовідносин між органами влади та людьми. На нашу думку, саме електронна демократія є результатом ефективної діяльності електронного урядування, а не навпаки, адже забезпечення прав людей є пріоритетним в політиці України та інших держав і діяльність електронного уряду повинна бути направлена в сторону реалізації принципів відкритості, доступності та прозорості у сфері надання послуг органами влади. 
Громадянин України, використовуючи Інтернет та соціальні мережі, може з дому отримати інформацію, наприклад, про доходи чиновників або ознайомитися з діяльністю Президента чи інших політиків, має вільний доступ до різноманітних соціальних опитувань. Тим не менше, цього недостатньо для функціювання електронної демократії, розвитку інформаційного та громадянського суспільства. Введення інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетним для України, оскільки отримання якісних адміністративних послуг значно ускладнене через великий рівень корупції та бюрократії. Використання інформаційно-аналітичних систем дозволить спростити процес надання послуг та зробити їх більш доступними для усього населення. На нашу думку, введення такої єдиної системи може докорінно змінити рівень якості взаємовідносин суспільства та держави, а також забезпечити пришвидшення подолання соціально-гострих проблем України. Вважаємо за доцільне використати досвід окремих зарубіжних країн, зокрема Естонії, яка вважається найпрогресивнішою країною у питаннях електронного урядування та демократії. Майже 99 % усіх державних послуг надаються естонцям дистанційно [4, с. 25-39].
Висновок. Таким чином можна зробити висновок, що електронне урядування та електронна демократія є надзвичайно актуальними явищами сьогодення. Багато країн впроваджують інформаційні системи, що забезпечують активне виконання органами влади своїх управлінських функцій. Адміністративні послуги, що надаються шляхом використання нових технологій, є більш доступними та прозорими, не підпадають під деструктивний вплив корупції та великого рівня бюрократії. Це створює умови для ефективного розвитку демократії, громадянського та інформаційного суспільства. Хоча в Україні існує курс на розвиток електронного урядування та електронної демократії, однак це все ще залишається проблемним питанням для нашої країни, яке вимагає якомога швидшого вирішення.

Список використаних джерел:
1. Федулова Л. І. Електронний уряд. Енциклопедія Сучасної України. 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17764. (дата звернення: 20.11.2018).
2. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. URL: http://www.irf.ua/files/ukr/conception_final.pdf (дата звернення: 20.11.2018).
3. Синицький К., Олійник Я., Міхальова М. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід, 2013. URL: http://kds.org.ua. (дата звернення: 23.11.2018).
4. Камінська Т., Камінський А., Пасічник М., Чукут С.А. та ін. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування. Київ, 2008. 200 с. 
5. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-80 (дата звернення: 21.11.2018).
      
Науковий керівник: Ментух Н. Ф., к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція