... Не помиляється тільки той, хто нічого не робить (В. І. Ленін) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 19.04.2018 - СЕКЦІЯ №1
Юридична діяльність є одним із невідʼємних факторів існування правової держави та суспільства. Багато в чому якість суспільного життя, правового порядку та й благополуччя окремої особистості, залежить від діяльності правових інституцій, сфери правових робіт, де задіяна переважна більшість представників юридичної професії.
Дослідження юридичної діяльності як виду соціальної діяльності, а також як окремої системи, є досить актуальним, адже саме даний вид діяльності забезпечує правозаконність та правовий порядок в державі. Як явище юридична діяльність розглядалася науковцями в особистісному, організаційному, функціональному аспектах, зокрема поглиблено досліджували поняття та основні ознаки юридичної діяльності у своїх працях С.Д. Гусарєв, О.Ф. Скакун, М.В. Цвік, а також інші вчені. Однак, не вистачає комплексних досліджень, в яких враховувалися б тенденції та швидкі зміни державно-правової дійсності, закономірності практичної сфери.
Метою даної публікації є характеристика юридичної діяльності як окремого виду соціальної діяльності, її основних параметрів та цінності даної діяльності для суспільства, держави та окремого індивіда.
Під юридичною діяльністю, загалом, прийнято розуміти систему юридично значущих, законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямовану на задоволення публічних і приватних інтересів [3, с. 391]. З акцентом на інших ознаках сформулював визначення юридичної діяльності С.Д. Гусарєв: «юридична діяльність – це різновид правової діяльності, що здійснюється у сфері права юристами на професійній основі з метою отримання правового результату, задоволення потреб та інтересів соціальних субʼєктів відповідно до вимог права» [4, с. 85].
Розглядаючи юридичну діяльність як окрему систему, вважаємо за потрібне звернути увагу на певні ознаки, які їй властиві, й зокрема:
 за допомогою використання різноманітних правових засобів здійснюється у правовій сфері;
 метою даного виду діяльності є  узгодження та впорядкування суспільних відноси так, як цього вимагає право, а також вирішення життєвих ситуацій і задоволення індивідуальних, групових та загальнодержавних потреб та інтересів;
 таку діяльність здійснюють спеціально уповноважені на те суб'єкти, що повинні досконало володіти юридичними знаннями;
 юридичній діяльності притаманні елементи творчості, креативності, індивідуального підходу та  винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі поведінки;
 окремі дії юристів, націлені на досягнення бажаних правових результатів складають зміст юридичної діяльності, який виражається, зокрема, у конкретних ситуаціях;
 організуючий характер є однією із рис юридичної діяльності;
 юридична діяльність охоплює майже всі сфери суспільного життя, що підлягають правовому регулюванню.
Юридична діяльність є досить багатоаспектною у своїх проявах. Така діяльність здійснюється у різних сферах людської життєдіяльності. Саме це і слугує першопричиною виділення окремих функцій, спрямованих на регулювання суспільних відносин. Традиційно функції поділяють на загально-соціальні та спеціально-юридичні, для того, щоб виявити напрями впливу на суспільні відносини більш значимого та цілеспрямованого характеру.
Що ж до структури юридичної діяльності, то вона являє собою сукупність взаємоповʼязаних складників, елементів, необхідних для збереження цілісності юридичної практичної діяльності і виконання її соціального призначення та реалізації функцій [2].
У результаті різностороннього дослідження системи юридичної діяльності, в наш час уже сформовано узагальнений підхід, на основі якого юридичній діяльності притаманні наступні складові елементи: обʼєкти, субʼєкти, методи, засоби, форми, дії та операції та ін.
Обʼєктами юридичної діяльності є процеси, явища та предмети навколишнього середовища, по відношенню до яких здійснюється правовий вплив. Виділяють загальний та безпосередній обʼєкти. До загального відносять відповідність правових норм існуючим суспільним відносинам, а безпосереднім є дії субʼєктів права, їх правовий статус, правосвідомість та культура, правові документи, процеси тощо.
Субʼєктами юридичної діяльності є професійні юристи, обʼєднання юристів, державні та недержавні установи, організації, інституції.
Методами здійснення юридичної діяльності є прийоми та способи, що використовуються для досягнення певного бажаного результату. Прийнято вирізняти два основних методи впливу на суспільні відносини: метод примусу та метод заохочення.
Форми здійснення юридичної діяльності поділяють на правові та неправові (виховання, інформування, фінансування тощо).
Засоби юридичної діяльності   норми права, правові категорії, юридична техніка та предмети матеріального світу, які допомагають у досягненні мети юридичної діяльності, забезпеченні високого рівня її ефективності. 
Розглядаючи поняття та ознаки юридичної діяльності, варто відзначити, що вона є досить значимою та цінною. Зокрема, вважаємо доцільним охарактеризувати цінність юридичної діяльності крізь призму визначення цінності права, як основного гаранту здійснення юридичної діяльності. Право, як підкреслює В.М. Кравчук, є одним із важливих регуляторів соціальних відносин, найпершим інструментом унормування життя соціуму, основним мірилом та орієнтиром поведінки людей [5, с. 29].
Цінність права – це його здатність слугувати метою і засобом задоволення науково-обґрунтованих, соціально справедливих загальнолюдських потреб і інтересів громадян і їх об’єднань [1, с. 137].
Звідси ми робимо висновок, що цінність юридичної діяльності полягає у забезпеченні функціонування права та у задоволенні потреб, визначених суспільством.
Цінність права втілюється у трьох основних домінантах, й зокрема: 
1) Соціальна цінність, що полягає у втіленні загальної волі учасників суспільних відносин, сприйнятті розвитку відносин, у яких зацікавлені окремі індивіди та суспільство в цілому. Юридична діяльність, в свою чергу, покликана забезпечити стабільність та порядок у реалізації даних відносин;
2) Інструментальна цінність права полягає у регулюванні суспільних відносин і, власне, основним інструментом такого регулювання виступає юридична діяльність, що забезпечує організованість та соціальний мир, надає можливість індивідам захистити свої права та законні інтереси;
3) Власна цінність права виступає мірою свободи та справедливості, надає доступ до благ, що служитимуть способом соціальної захищеності особи. Юридична діяльність є своєрідним забезпеченням громадського порядку, реалізації громадянами своїх прав, гарантом захисту людських інтересів.
Отже, юридична діяльність є одним із основних факторів функціонування державного апарату, забезпечення правового порядку у державі, суспільстві та у захисті прав і свобод кожного громадянина. 
Юридична діяльність має на меті впорядкувати та узгодити суспільні відносини відповідно до правових вимог. Оскільки право встановлює межі можливостей людини, за які заборонено виходити, тому що це порушує межі свободи інших людей, то юридична діяльність покликана запобігати порушенням меж, встановлених правом та законом.
Завдання, які юридична діяльність вирішує, в основному полягають у встановленні меж можливої поведінки суб’єкта, наповненні його можливостей певним змістом, захисті усіх сфер життєдіяльності від протиправного втручання інших суб’єктів, а також зобов’язанні останніх відновлювати порушені ними межі.

Список використаних джерел:
1. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для. студ. вищ. навч. закл. / Авт.-упоряд. М.В. Кравчук. Київ, 2007. 288 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / Пер. з рос. Харків, 2001. 656 с. 
3. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. та ін. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В.Петришина. Харків, 2009. 584 с.
4. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. Київ, 2005. 375 с.
5. Кравчук В.М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 74. С. 26-31. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
Січень
ПнВтСрЧтПтСбНД
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція