Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №5
Ефективність протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів значною мірою залежить від поглибленого вивчення й аналізу комплексної характеристики цих кримінальних правопорушень та їх класифікації. 
У Енциклопедичному словнику з криміналістики під криміналістичною класифікацією злочинів розуміється систематизація злочинів за кримінально значущими підставами, які сприяють формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробці окремих криміналістичних методик. Здійснювати криміналістичну класифікацію злочинів доцільно за такими підставами, як спосіб вчинення і приховування злочину, особа злочинця, особа потерпілого, місце вчинення злочину та інші чинники [1, с. 119].
На даний час криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, знаходиться на стадії розробки. Крім об’єкту посягання вона враховує чинники, пов’язані зі специфікою злочинної діяльності у сфері митного регулювання, появою нових способів вчинення та приховування кримінальних правопорушень. 
Криміналістичну класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, можна здійснювати за видами злочинів згідно Кримінального кодексу України (далі – КК України). Аналіз судових рішень по кримінальним правопорушенням, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, дозволяє віднести до цих кримінальних правопорушень такі: ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України); підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358 КК України); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 3641 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України); створення злочинної організації (ст. 255 КК України).
Злочинні дії, пов’язані з ухиленням від сплати митних платежів, як правило, кваліфікуються як ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), оскільки ст. 212 КК України охоплює не тільки податки і збори, передбачені Податковим кодексом України, а і митні платежі, порядок сплати яких регламентовано як податковим, так і митним законодавством. У зв’язку з цим злочин, передбачений у ст. 212 КК України, є пов’язаним з ухиленням від сплати митних платежів у разі коли таке ухилення здійснюється із порушенням правил переміщення товару через митний кордон України. Віднесення інших кримінальних правопорушень (ст. ст. 358, 364, 3641, 366 КК України) до пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів зумовлено тим, що такі злочини знаходять своє відображення в документах фінансово-господарської діяльності й обчислення митних платежів, і які, у більшості випадків містять елементи підробки. Поряд з цим, варто звернути увагу на те, що кримінальні правопорушення, пов’язані з ухиленням від сплати митних платежів, є транснаціональними організованими злочинами [2], що дає підстави для виокремлення серед цих кримінальних правопорушень такого злочину як створення злочинної організації (ст. 255 КК України).  
З огляду на викладене, на наш погляд, при формуванні криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, доцільно виходити з того, що суб’єктами цих злочинів вчиняється, як правило, комплекс злочинів. У криміналістичній літературі цей комплекс злочинів розглядається як певна технологія злочинного збагачення, в якій можуть бути виділені основні (предикатні) і вторинні (підпорядковані) злочини [3, с. 33]. І для розробки ефективних методичних рекомендацій цілком продуктивно виходити з концепції поділу кримінальних правопорушень на основні та підпорядковані. Основний злочин – це такий, який безпосередньо спрямований на одержання матеріальної вигоди. Підпорядкований же злочин “обслуговує” основний, створює для його вчинення необхідні умови. При формуванні методик розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, доцільно їх формувати щодо основних кримінальних правопорушень, вказуючи на типові їх зв’язки з кримінальними правопорушеннями підпорядкованими [4, с. 13-14]. У такому разі основним кримінальним правопорушенням, пов’язаним з ухиленням від сплати митних платежів, буде ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а підпорядкованими – кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 255, 358, 364, 3641, 366 КК України. 

Список використаних джерел:
1. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я. Тація. Харків: Право, 2001. 560 с.
2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
3. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: монографія / В.В. Лисенко, В.М. Попович, І.Є.Криницький [та ін.]. Київ: Алерта, 2012. 298 с. 
4. Меденцев А.М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2015. 214 с. {jcomments on}